VYHLÁŠKA 491/2004 Z.z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov bola aktualizovaná novelou 218/2018 platnou od 01.08.2018. Mnohí sme očakávali výrazné zmeny ale nie všetky boli realizované. Odporúčame všetkým znalcom si predmetnú vyhlášku 218/2018 Z.z. naštudovať. Pripravili sme stručný sumár zmien oproti pôvodnej vyhláške.

  • Hodinová sadzba podľa §3 za znaleckú úkon zostala za každú začatú hodinu 13,28 Euro.
  • V §5 je definovaná paušálna odmena. Za podanie vyžiadaného písomného stanoviska je to podľa písm. a) 6,64Euro, za prevzatie a prvotné oboznámenie sa so spisom podľa písm. b) 19,92Euro, za nahliadnutie do registrov podľa písm. c) 6,64Euro. Tieto parametre neboli zmenené oproti predchádzajúcej verzii vyhlášky.
  • Zmena je §5 písm. d) kde je definovaná paušálna odmena za prípravu na pojednávanie alebo výsluch vo výške 33,19Euro. Znamená to teda, že vo vyúčtovaní nie je potrebné uvádzať časový údaj za prípravu na pojednávanie v sadzbe 13,28Euro ale paušálne účtovať položku 33,19Euro za prípravu. Tieto náklady si môže znalec účtovať za prípravu na pojednávanie/ výsluch konaný po 31.07.2018.
  • Ďalšou zmenou je účtovanie nákladov v prípade odročeného pojednávania. Podľa §5 písm. e) v prípade účasti znalca na odročenom pojednávaní bez prejednania veci prislúcha znalcovi odmena vo výške jednej hodiny podľa §3 ods. 1), teda 13,28Euro. Tieto náklady si môže znalec účtovať za prípravu na pojednávanie/ výsluch konaný po 31.07.2018.
  • V §14 sú definované hotové výdavky. Zmena nastala vo vyúčtovaní nákladov za vyhotovenie elektronického úkonu. Podľa ods. 3) písm. a) si znalec účtuje sadzbu 4,66Euro za každý elektronicky vyhotovený úkon pre prvých 100 úkonov, potom od 101. si účtuje 2,83Euro za každý úkon. Sadzba za vyhotovenie písomného úkonu zostala 2,66Euro.
  • Sadzba za vyhotovenie ČB strany A4 zostala 0,10Euro a A3 0,20Euro. Pri farebnej strane tiež nedošlo ku zmene a sadzba je pre A4 0,83Euro a A3 1,66Euro.
  • Pozitívnou zmenou je účtovanie nákladov za použitie osobného motorového vozidla pri výjazde na pojednávanie alebo výsluch. Podmienky upravuje §14 ods. 4. Tento paragraf chápeme tak, že znalec nie je povinný žiadať o súhlas súdu/orgánu verejnej moci pre použitie OMV pri jazde mimo miesto výkonu znaleckej činnosti, trvalý pobyt alebo iného sídla. Ak znalec žiadal o súhlas a ten mu nebol udelený, tak si účtuje náklady cestovných nákladov verejnou dopravou. Zrejme teda nie je potrebné zbytočne žiadať súd/ orgán verejnej moci o súhlas.
  • Znalec si môže v prípade dlhšej cesty pred pojednávaním uplatniť aj náhradu výdavkov za ubytovanie a stravné ako hotové výdavky. O uplatnení stravného pojednáva §14 ods. 5 a účtuje sa podľa predpisu 283/2002 Z.z. a 148/2018 Z.z. O možnosti uplatnenia nákladov za nocľah pojednáva §14 ods. 6 a znalec si ho môže uplatniť pokiaľ sa nemohol dostaviť na pojednávanie alebo výsluch v daný deň. Podľa vyjadrenia MS je oprávnený znalec žiadať uznanie nákladov na nocľah, pokiaľ musel z miesta trvalého pobytu vyraziť na pojednávanie/ výsluch skôr ako o 6:00hod. Pre istotu si to vždy ale odkonzultujte s príslušným orgánom verejnej moci, nakoľko to nie je exaktne stanovené v zákone.
  • Uplatnenie nákladov za čas strávený cestou mimo miesta znaleckej činnosti sa zaoberá §17 ods.1 a sadzba za každú aj začatú hodinu je nezmenených 3,32Euro.
  • Ak bolo pojednávanie odrieknuté potom ako sa znalec dostavil na miesto určené zadávateľom, patrí mu za čas strávený čakaním na vykonanie úkonu náhrada za stratu času vo výške 3,32Euro za každú aj začatú hodinu a účtuje sa podľa §17 ods.2.

 

Pre komplexný zoznam zákonov upravujúcich podmienky znaleckej činnosti klikni v členskej sekcii (len pre prihlásených) na menu ZÁKONY A PREDPISY (sekcia bude dostupná od 8.1.2019 a tí čo zaslali formulár GDPR dostanú mailom prihlasovacie údaje do tejto sekcie).

AZCD, Ing. Vojtech Hóbor

 

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *