Škodová udalosť a dopravná nehoda

Zákon rozlišuje udalosti v cestnej doprave, ktoré nastanú v priamej súvislosti s premávkou na škodovú udalosť a dopravnú nehodu.

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:

 • sa usmrtí alebo zraní osoba,
 • sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
 • uniknú nebezpečné veci alebo
 • vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca 3990 €.

Škodová udalosť je udalosť v cestnej premávke, ktorá nenapĺňa podmienku definície dopravnej nehody. Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak:

 • je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo
 • sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení, alebo
 • ak účastník škodovej udalosti nesplní jednu z nasledovných povinností:
  • bezodkladne zastaviť vozidlo,
  • preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti,
  •  poskytnúť údaje o poistení vozidla,
  • zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a
  • urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Povinnosti účastníkov škodovej udalosti:

S účinnosťou od 1. júna 2010 vstupuje do platnosti Zákon č. 144/2010 Z.z., ktorým sa novelizuje Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a Zákon č 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla.

Nová právna úprava ukladá účastníkom „škodovej udalosti“ povinnosť vyplniť a podpísať tlačivo zavedené pre účely náhrady škody. Poisťovne majú podľa novej právnej úpravy povinnosť vydať svojim klientom tlačivo, a to tak po uzavretí poistnej zmluvy, ako aj kedykoľvek na požiadanie poistníka. Cieľom novej právnej úpravy je zabezpečiť jednoduchší prístup osôb poškodených pri dopravných nehodách k náhrade škody. Doteraz, v prípade, že výsledkom dopravnej nehody bola iba drobná materiálna škoda, účastníci nehody si často vymenili iba základné informácie o sebe, príp. o vozidle alebo poisťovateľovi bez toho, aby urobili akékoľvek písomné vyhlásenie o priebehu nehody. V prípade, že osoba zodpovedná za škodu odmietla udalosť svojmu poisťovateľovi oznámiť, prípadne spochybnila tvrdenie poškodenej strany o priebehu nehody, nebol poškodený schopný svoj nárok na náhradu škodu preukázať.

Tlačivo Správa o nehode

Tlačivo je prepisovacie známe pod názvom Správa o nehode a možno ho nájsť aj na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov (klikni TU). Tlačivo zodpovedá modelu vytvorenému Európskou asociáciou poisťovní – Comité Européen des Assurances (CEA). Bolo vytvorené pre uplatnenie nárokov na náhradu škody pri všetkých dopravných nehodách. Slúži k zaznamenaniu skutkového stavu dopravnej nehody. Ak má aj druhý účastník nehody toto tlačivo, ale v inom jazyku, sú tieto tlačivá rovnaké. Účastník nehody si preto môže jeho obsah bod po bode na základe vlastného tlačiva preložiť. Body v tlačive sú jednotlivo očíslované.

Ako vyplniť Správu o nehode

 1. Používajte len jednu sadu tlačív pre 2 zúčastnené vozidlá. Nie je dôležité, kto tlačivo dodá a vyplní. Rovnako nie je dôležité, ktorá poisťovňa tlačivo vydala. Použite prepisovacie pero a píšte tak, aby boli čitateľné aj kópie.
 2. Pri vyplňovaní Správy o nehode dávajte pozor na nasledujúce upozornenie:
  – otázky v bode 8 sa vzťahujú na Vaše doklady o poistení (číslo dokladu o poistení zodpovednosti, zelenej karty),
  – otázky v bode 9 sa vzťahujú k Vášmu vodičskému preukazu,
  – v bode 10 označte presne miesto stretu,
  – v bode 12 označte krížikom ten variant (1-17), ktorý sa týka Vašej nehody a na konci uveďte počet Vami označených políčok,
  – v bode 13 vyhotovte nákres nehody.
 3. Nezabudnite uviesť prípadných svedkov nehody, ich mená a adresy, hlavne pokiaľ sa Váš názor odlišuje od ostatných účastníkov nehody.
 4.  Vyplnenú Správu o nehode podpíšte a nechajte ju podpísať aj druhému vodičovi.Kópiu odovzdajte druhému účastníkovi a originál si ponechajte Vy za účelom odovzdania Vášmu poisťovateľovi.

Po vyplnení tlačiva :

 • ak je to možné vyhotovte foto miesta nehody a rozsahu poškodenia,
 • pri oznámení nehody poisťovni nezabudnite uviesť, kde a kedy by mohlo byť vozidlo obhliadnuté odborníkom z poisťovne,
 • tlačivo bezodkladne odovzdajte príslušnej poisťovni.