Od 1.9.2004 platil Zákon o znalcoch zák. 382/2004. V §9 tohoto zákona sa uvádza, že znalec môže vykonávať svoju činnosť len ak je poistený!Ministerstvo mohlo znalca vyčiarknuť zo zoznamu, ak nebol poistený dlhšie ako 3 mesiace.

Od 01.07.2018 platí zákon 65/2018 Z.z. a podľa §8 odsek 1b) Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu toho, kto vykonal činnosť bez poistenia za škodu pri výkone činnosti. Podľa vyjadrení ministerstva (zatiaľ nie je vykonávacia vyhláška k tomuto zákonu) ak nebude znalec poistený, bude vyčiarknutý zo zoznamu, preto prosím dbajte nato, aby ste boli poistený počas celého obdobia výkonu činnosti.

Asociácia uzavrela dohodu s Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. pre hromadné poistenie členov asociácie za podmienok, ktoré sú výhodnejšie v porovnaní s individuálnym poistením znalca. Výhody tohoto poistenia v porovnaní s inými poistkami sú:

  •  kvalitná poisťovňa
  • poistenie pokút

Znalec sa môže poistiť na sumu podľa svojho rozhodnutia. Tento rok sa nám podarilo vyjednať zľavu vo výške 10% na poistné.

Rozsah poistenia je:

  1. náhrada škody spôsobenej poisteným v dôsledku porušenia povinností pri výkone poistenej profesie;
  2. náhrada pokút, penále, ktorých zaplatenie bolo uložené klientovi poisteného, pre ktorého poistený vykonával poistenú profesiu v dôsledku porušenia povinností poisteného;
  3. náklady konania poisteného

V prípade záujmu o zvýhodnené poistenie sa prosím registrujte v našej asociácii. Kontaktovať nás môžete mailom: znalci@znalci.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára kliknutím SEM.