Asociácia znalcov cestnej dopravy Slovenská republika, IČO: 17066212 DIČ: 2020699835

STANOVY

ČASŤ I. 

Základné ustanovenie

 1. Názov organizácie: „Asociácia znalcov cestnej dopravy “, (ďalej len „asociácia“).
 2. Sídlo asociácie: Ul.1. mája č.32,  010 26 Žilina
 3. Asociácia je  dobrovoľná, nepolitická a nezávislá asociácia s právnou subjektivitou.
 4. Asociácia združuje zna1cov z odboru doprava cestná zapísaných podľa zákona číslo 382/2004 Z.z. o zna1coch, tlmočníkoch a prekladateľoch a zákona číslo 83/90 Zb. o združovaní občanov, v znení ďalších predpisov.

ČASŤ II.

Činnosť, úlohy a ciele asociácie

 1. Úlohou je presadzovať a obhajovať profesijné záujmy zna1cov vo vzťahu k štátnym orgánom a ostatným právnym subjektom.
 2. Presadzovať zlepšenie ekonomického a sociálneho postavenia zna1cov spoločnosti a spolupracovať s orgánmi a organizáciami v súvisiacich odboroch.
 3. Rozvíjať a prehlbovať praktické a teoretické vedomosti členov.
 4. V spolupráci s vedeckými ústavmi, vysokými školami a inými pracoviskami rozširovať najnovšie vedecko – technické informácie a poznatky a ich zavádzanie do praxe.
 5. Vytvárať podmienky pre odbornú diskusiu a úspešné riešenie technických problémov.
 6. Spolupodieľať sa na legislatívnej a právnej úprave zna1eckej činnosti v odbore  dopravy cestnej s Ministerstvom spravod1ivosti SR a ÚSI ŽU Žilina.
 7. Podieľať sa na vypracovávaní a prejednávaní návrhov právnych a cenových predpisov týkajúcich sa znaleckej činnosti.
 8. Aktívne spolupracovať s ÚSI ŽU Žilina ako vrcholným metodickým znaleckým pracoviskom SR v oblasti  výskumu, kontrolnej činnosti a zavadzania nových  metodik do praxe.
 9. Spolupracovať s ostatnými profesijnými združeniami znalcov.

ČASŤ III.

Členstvo v asociácii, práva a povinnosti členov, zánik členstva v asociácii

 1. Členstvo v asociácii je dobrovoľné.
 2. Členom asociácie môže byť každý znalec podľa zákona číslo 382/2004 Z.z. o zna1coch, tlmočníkoch a prekladateľoch ktorý súhlasí s úlohami a cieľmi asociácie a bude ich uskutočňovať v plnom rozsahu.
 3. Členstvo vzniká zápisom v zozname členov asociácie  na základe  prihlášky a zaplatenia členského príspevku.
 4. Výšku členského príspevku schvaľuje valné zhromaždenie.
 5. Členovia majú právo podieľať sa na činnosti asociácie, zúčastňovať sa akcií a požadovať potrebné informácie a rady za zvýhodnených podmienok, podávať pripomienky a námety k činnosti asociácie.
 6. Člen má právo voliť a byť volený do orgánov asociácie.
 7. Povinnosťou člena je dodržiavať stanovy asociácie , platiť členské príspevky najneskôr do 31. marca príslušného roku a v stanovenej výške, riadne vykonávať prijaté funkcie, prispievať k úspešnej činnosti  asociácie.
 8. Člen nesmie poškodzovať záujmy asociácie, ani jednotlivých členovo Takéto jednanie môže byť dôvodom na zrušenie členstva.
 9. Členstvo zaniká:
  a) na vlastnú žiadosť člena,
  b) vylúčením,
  c) úmrtím člena,
  d) nezaplatením členského príspevku najneskôr v stanovenej lehote, prípadným následným preukázaním o jeho  zaplatení do 30 dní,
  e) nesplnením podmienky podľa bodu I/4 stanov.
 10. Vylúčenie člena z asociácie navrhuje a prejednáva predsedníctvo asociácie.
 11. Predsedníctvo môže navrhnúť za čestného člena asociácie fyzickú osobu, ktorá sa zvláštnym spôsobom pričinila o rozvoj činnosti asociácie.

ČASŤ IV.

Vnútorné usporiadanie a orgány asociácie

 1. Najvyšším orgánom asociácie je valné zhromaždenie členov alebo delegátov, ktoré sa zvoláva spravidla 1-krát za rok.
 2. V medziobdobí valných zhromaždení činnosť asociácie riadi predsedníctvo volené valným zhromaždením. Predsedníctvo zasadá spravidla 2 x ročne. Predsedníctvo  tvorí 5 členov. Predsedníctvo volí zo svojho stredu predsedu . Funkčné obdobie je 4 roky pokiaľ nerozhodne valné zhromaždenie inak.
 3. Ďalšími výkonnými orgánmi asociácie sú:
  – revízna komisia
  – etická komisia menovaná predsedníctvom – podľa potreby
  Predsedov jednotlivých komisií volí valné zhromaždenie na návrh predsedníctva. Maximálny počet členov komisie je   päť. Členov komisie z členskej základne si vyberá predseda. Funkčné obdobie komisii je spravidla 4 roky.
 1. Výkonný tajomník je menovaný predsedníctvom a zodpovedá  za hospodársku  a riadiacu činnosť asociácie na  poverené obdobie.
 2. Kontrolným orgánom asociácie je revízna komisia. Volené orgány asociácie sú zodpovedné za svoju činnosť členom, ktorými boli zvolené.
 3. Valné zhromaždenie stanoví a schvaľuje volebný poriadok, organizačnú štruktúru, organizačný poriadok a zmeny stanov.
 4. Orgány asociácie sú schopné uznášať sa , ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.,
 5. Uznesenie je právoplatné ak bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných.
 6. Revízna komisia
  a) Revízna komisia je kontrolným a revíznym orgánom asociácie.
  b) Revíznu komisiu tvoria jej predseda a ďalší dvaja členovia. Členmi revíznej komisie nemôžu byť členovia   predsedníctva.
  c) Revízna komisia sa vo svojej činnosti riadi stanovami, uzneseniami valného zhromaždenia a všeobecnými záväznými  predpismi.
  d) Zasadania revíznej komisie zvoláva jej predseda podľa potreby.
  e) Revízna komisia podáva správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu.

ČASŤ V.

Hospodárenie asociácie

 1. Hospodárenie asociácie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a schvá1eným  rozpočtom.
 2. Prostriedky na činnosť asociácie sú získavané z príspevkov členov, z dotácií a darov a z vlastnej činnosti.
 3. Majetok asociácie tvoria finančné prostriedky, hmotný  majetok a duševný majetok potrebný pre zaistenie činnosti asociácie.
 4.  Spôsob vysporiadania majetku v prípade zániku asociácie upravuje valné zhromaždenie.
 5. Rozpočet a výsledky hospodárenia asociácie schvaľuje valné zhromaždenie na obdobie jedného roku.
 6. Asociáciu navonok zastupuje jej predseda. Na právne úkony je poverený jej predseda a výkonný tajomník, resp. iný člen predsedníctva na základe písomného poverenia predsedu.
 7. Na písomné právne úkony je potrebný vždy podpis dvoch osôb podľa bodu 6 tejto časti.

ČASŤ VI.

Zánik asociácie

 1. Asociácia zanikne, ak sa na tom uznesie dvojtretinová väčšina účastníkov valného zhromaždenia.
 2. Po zrušení asociácie sa vykoná majetková likvidácia. O jej spôsobe rozhodne valné zhromaždenie, pričom likvidáciu vykoná likvidačná komisia zvolená valným zhromaždením.

ČASŤ VII.

Doplnok – zmena stanov

 1. Stanovy môžu byť doplnené – zmenené schválením valného zhromaždenia s minimálnou účasťou dvoch tretín členov.

V Novom Smokovci dňa 16.3.2012