Od 31.12.2021 je účinný zákon č. 455/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Z novely zákona vyberáme časti, ktoré sa týkajú tzv. vážnych dopravných nehôd vozidiel, opráv, a uvedenia vozidiel do premávky po pozastavení prevádzky vozidiel.

V zmysle novely zákona č. 106/2018 Z. z. účinnej od 31.12.2021 pre vozidlá kategórie M1 a N1, s dátumom prvej evidencie po 1. januári 2005, každá dopravná nehoda alebo škodová udalosť, pri ktorej na vozidle došlo k poškodeniu hlavných bezpečnostných prvkov ktorými sú:

 • zavesenie kolies,
 • deformačné zóny,
 • systémy airbagov,
 • riadenie alebo
 • brzdy,

je vážnou dopravnou nehodou vozidla.

Po každej vážnej dopravnej nehode vozidlo automaticky bez akéhokoľvek administratívneho procesu pozastavenú prevádzku vozidla a to podľa § 47 ods. 2 písm. c) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všetky vážne dopravné nehody sú vedené v evidencii dopravných nehôd (ISDN – informačný systém dopravných nehôd), ktorú vedie Policajný zbor Slovenskej republiky. Pozastavenie prevádzky vozidla je podľa § 47 ods. 1 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obmedzené časové obdobie, počas ktorého nie je povolené používanie vozidla v cestnej premávke.

Vozidlo má pozastavenú prevádzku po každej vážnej dopravnej nehode a to od okamihu jej vzniku až po opravu všetkých poškodených hlavných bezpečnostných prvkov v opravovni a úspešnom absolvovaní technickej kontroly pravidelnej mimo ustanovených lehôt podľa § 45 ods. 1 písm. d) zákona č. 106/2018 Z. z.

Opravu vozidla v rozsahu odstránenia vzniknutých chýb po vážnej dopravnej nehode je možné vykonať len v opravovni, ktorá spĺňa predpísané podmienky. Iná osoba nesmie odstraňovať chyby na vozidle vzniknuté pri vážnej dopravnej nehode.

Po oprave všetkých poškodených hlavných bezpečnostných prvkov v opravovni a úspešnom absolvovaní technickej kontroly pravidelnej sa vozidlo môže používať v cestnej premávke bez toho, aby sa vyžadoval nový proces schválenia vozidla na prevádzku v cestnej premávke. Na účely absolvovania technickej kontroly môže vozidlo použiť cesty medzi miestom opravy a stanicou technickej kontroly v najbližšej obci. Vodič vozidla je povinný hodnoverným dokladom preukázať kontrolným orgánom v cestnej premávke, že oprava vozidla bola ukončená v daný deň a vozidlo používa cesty medzi miestom opravy a stanicou technickej kontroly v najbližšej obci.

Opravu vozidla v rozsahu odstránenia vzniknutých chýb po vážnej dopravnej nehode je možné vykonať len v:

 • autorizovanej opravovni alebo
 • nezávislej opravovni.

Autorizovanou opravovňou je servis, ktorý poskytuje opravu a údržbu pre vozidlá prevádzkované v rámci distribučného systému výrobcu (značkové autorizované servisy výrobcov vozidiel).

Nezávislou opravovňou je servis, ktorý poskytuje opravu a údržbu pre vozidlá prevádzkované mimo distribučného systému výrobcu.

Každá opravovňa, ktorá vykonáva opravu vozidla po vážnej dopravnej nehode musí:

 • mať prístup k informáciám o opravách a údržbe výrobcu vozidla a v súlade s nimi vykonávať opravu vozidla (zvyčajne sprístupnením elektronickej databázy informácií a servisných postupov na webovom sídle výrobcu vozidla),
 • vykonávať opravu vozidla na základe informácií o opravách a údržbe poskytnutých výrobcom vozidla,
 • používať požadované technické vybavenie na vykonanie opravy vozidla (zvyčajne špeciálne prípravky odporúčané výrobcom vozidla).

Informácie o opravách a údržbe výrobcu vozidla sú všetky informácie potrebné na diagnostikovanie, údržbu a kontrolu vozidla, prípravu na kontrolu technického stavu, opravu, preprogramovanie, opätovnú inicializáciu vozidla alebo ktoré sa požadujú na diaľkovú diagnostickú podporu vozidla, alebo na montáž častí a vybavenia na vozidlo, a ktoré výrobca poskytuje opravovniam, alebo ktoré sám používa pri opravách a údržbe, vrátane všetkých následných zmien a doplnení týchto informácií (čl. 61 až 66 nariadenia (EÚ) 2018/858).

Každá opravovňa, ktorá vykoná opravu vozidla po vážnej dopravnej nehode musí po vykonaní opravy vozidla:

 • písomne potvrdiť, že oprava vozidla bola vykonaná podľa informácií a postupov výrobcu vozidla (potvrdenie môže byť vydané ako samostatný doklad, alebo súčasť daňového dokladu napr. faktúry alebo zákazkového listu); potvrdenie obsahuje text: „Opravovňa potvrdzuje, že vykonala opravu vozidla po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv aspoň na jeden z nasledovných hlavných bezpečnostných prvkov vozidla – zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy a to podľa informácií a postupov výrobcu vozidla.“,
 • dodatočne preukázať v lehote piatich rokov od vykonania opravy vozidla, že oprava vozidla bola vykonaná v súlade s informáciami a postupmi výrobcu vozidla a to najmä preukázaním:

prístupu k informáciám o opravách a údržbe výrobcu vozidla ku konkrétnej oprave vozidla, dokladov o náhradných dielcoch použitých pri oprave vozidla (napr. objednávka, faktúra, dodací list …),

 • spôsobu vykonania opravy vozidla (napr. digitálna fotodokumentácia).

Z pohľadu znalca v odbore cestnej dopravy sa zákonom získali aj pozitíva, ale aj negatíva.

Pozitíva vyplývajúce zo zákona sú najmä v tom, že pri vypracovávaní znaleckého úkonu pre výpočet výšky škody sa už nemusíme obmedziť iba na faktúru o oprave, ale v rámci poskytnutia súčinnosti, by opravovňa, ktorá opravu vykonala, mala poskytnúť aj ostatné doklady (vyššie uvedené), preukazujúce vykonanie danej opravy v zmysle technologického postupu výrobcu.

Za negatíva je možné považovať skutočnosť, že pri stanovení všeobecnej hodnoty vozidla znalec nebude mať informáciu, či posudzované vozidlo má alebo nemá pozastavenú prevádzku.

Po vážnej dopravnej nehode vozidla bude mať možnosť úradne vykonať pozastavenie prevádzky vozidla iba príslušník polície a toto zaznačenie bude možné overiť v JISCD alebo na portáli RPZV, resp.  v Odo Pass-e. Podľa dnešných informácií bude informácia zverejnená aj RPZV (túto informáciu však dostaneme iba za poplatok). Ak však nebude k dopravnej nehode privolaný príslušník polície pozastavenie prevádzky vozidla nebude možné nikde skontrolovať.

Ak majiteľ vozidla vykoná opravu či už v autorizovanej alebo nezávislej opravovni, ktorá mu vystaví doklad v zmysle zákona, že oprava bola vykonaná v zmysle technologického postupu výrobcu avšak nevykoná po oprave kontrolu na STK vozidlo má stále pozastavenú prevádzku.

Ak sa oprava vozidla nevykoná v opravovni v zmysle vyššie uvedených zákonných požiadaviek, potom má vozidlo pozastavenú prevádzku a jeho uvedenie do prevádzky bude problematické.

Často kladená otázka. Keď nebude policajt pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ak nebude oprava hradená cestou poisťovne a oprava sa vykoná bez akýchkoľvek dokladov, kto zistí čo a ako bolo poškodené a následne opravené?

V určitom časovom úseku nikto. To je pravda. Časom však začnú pribúdať vozidlá, ktoré budú opravované a tak ako pri odometroch aj pri opravách si ľudia začnú preverovať kto, kedy a ako opravu vykonal. A tu už nastane problém.

Pozastavenie prevádzky vozidla má veľký vplyv na stanovenie všeobecnej hodnoty vozidla. Preto odporúčame, najmä pri spracovaní znaleckých úkonov pre štátne orgány, vyžiadať si aj doklad/potvrdenie/vyhlásenie, že vozidlo má/nemá k rozhodnému dátumu pozastavené prevádzku. Vyžiadať si doklad doklad/potvrdenie/vyhlásenie  aj pri ostatných znaleckých úkonoch je tiež dôležité z hľadiska preskúmateľnosti znaleckého úkonu, ak však majiteľ vozidla takýto doklad nepredloží, považujeme za potrebné uviesť v znaleckom úkone, že všeobecná hodnota vozidla zohľadňuje prevádzku vozidla bez obmedzení.

 

Pripravil SKOHMaZ / EXPERT GROUP, k.s. / TESTEK a.s.

Zdroj: SKOHMaZ

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *