Čl. 1 Úvodné ustanovenia

1. Tento etický kódex (ďalej len „kódex“) znalcov združených v Asociácii znalcov v cestnej doprave (ďalej len „AZCD“) upravuje etické zásady znaleckej činnosti znalcov, vzťah ku klientovi, ostatným znalcom, štátnym a samosprávnym orgánom a ku AZCD.

2. Znalci združení v AZCD sú povinní dodržiavať ustanovenia kódexu.

 

Čl. 2 Dodržiavanie všeobecných zásad etiky znalca

1. Znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť s odbornou starostlivosťou, využijúc pri tom všetky svoje odborné znalosti a schopnosti, chrániť práva a oprávnené záujmy klientov, konať pritom svedomito a čestne, bezvýhradne dodržovať ustanovenia platných právnych predpisov, to všetko s ohľadom na nezávislosť a objektívnosť znaleckej činnosti.

2. Znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť tak, že je povinný dodržiavať zásady nezávislosti a objektívnosti.

3. Znalec je povinný dodržiavať mlčanlivosť o všetkých informáciách a skutočnostiach, ktoré získal od klienta pri výkone znaleckej činnosti alebo v súvislosti s ňou a takto nadobudnuté informácie znalec nesmie použiť na prospech svoj alebo tretích osôb. Informácie získané pri výkone znaleckej činnosti je znalec povinný oznámiť tretím osobám, iba ak mu to ukladajú platné právne predpisy, inak je povinný zvážiť záujmy klienta. Mlčanlivosť sa nevzťahuje na informácie, ktoré boli predmetom verejného pojednávania pred súdom.

4. Znalec nesmie vykonávať znaleckú činnosť vo veciach, v ktorých existuje odôvodnený predpoklad zaujatosti znalca, a to k osobám zúčastneným ( napr. klient, protistrana, sudca a pod.), k predmetu ohodnotenia alebo iným skutočnostiam, ktoré môžu ovplyvniť nezávislosť a objektívnosť znaleckej činnosti. Znalec nesmie vykonávať znaleckú činnosť vo veciach, v ktorých ju vykonával v minulosti pre protistranu.

5. Znalec nesmie vykonávať činnosti, pri ktorých by sa mohol dostať do konfliktu záujmov so znaleckou činnosťou.

6. Znalec je povinný vypracovať znalecký posudok tak, aby spĺňal všetky platnými právnymi predpismi vyžadované podmienky a náležitosti, najmä tak, aby znalecký posudok bol preskúmateľný, obhájiteľný a bola vždy dodržaná zásada nezávislosti a objektívnosti.

 

Čl. 3. Dodržiavanie profesijných zásad

1. Znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť tak, aby šíril dobré meno a vážnosť znaleckého stavu v spoločnosti.

2. Znalec je povinný odborne sa vzdelávať tak, aby jeho odborné znalosti zodpovedali súčasnej úrovni informácií a poznatkov v odbore.

3. Znalec je povinný vyhotoviť posudok tak, aby spĺňal predpísané formálne požiadavky, boli dodržané zásady pravdivosti, úplnosti, opatrí ho svojim podpisom a pečiatkou, čím berie zodpovednosť za nezávislosť a objektívnosť, odbornú úroveň a kvalitu znaleckého posudku.

 

Čl. 4 Vzťah ku klientovi

1. Znalec chráni oprávnené záujmy klienta, znaleckú činnosť vykonáva s odbornou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi, pričom však zohľadňuje zásadu nezávislosti a objektívnosti znaleckej činnosti.

2. Znalec je povinný vypracovať znalecký posudok na rovnakej odbornej úrovni bez ohľadu na jeho objednávateľa. Znalec je povinný prijať vypracovanie len takého množstva znaleckých posudkov, ktoré neobmedzí jeho povinnosť vypracovať znalecké posudky s odbornou starostlivosťou.

3. Znalec je povinný odmietnuť akúkoľvek snahu klienta alebo tretích osôb o ovplyvnenie jeho nezávislosti a objektívnosti, v takomto prípade je znalec oprávnený odmietnuť vypracovanie znaleckého posudku pre klienta a túto skutočnosť oznámi AZCD, prípadne polícii, súdu.

4. V prípade, ak by sa znalec dostal výkonom znaleckej činnosti do konfliktu záujmov, je povinný o tom bezodkladne klienta informovať a odmietnuť vypracovanie znaleckého posudku.

5. Znalec má nárok na primeranú odmenu za vykonanú prácu zodpovedajúcu rozsahu a náročnosti znaleckého posudku. Pri zahájení práce na posudku musí klienta informovať o predpokladanej cene a termíne spracovania.

6. Znalec nesmie bez predchádzajúceho súhlasu klienta poveriť spracovaním posudku inú osobu, okrem svojich spolupracovníkov. Môže však požiadať, aby v rámci objednávky bola realizovaná subdodávka, pričom na nej bude riadiť a koordinovať prácu. Subdodávku si je znalec povinný objednať na tú časť posudku, ktorá prekračuje jeho časové možnosti, resp. odbornosť.

7. Znalec je povinný bezodkladne po vypracovaní znaleckého posudku vrátiť klientovi všetky dokumenty, ktoré nemusia byť súčasťou archívu znalca.

 

Čl. 5 Vzťah k ostatným kolegom

1. Základnou etickou zásadou vzťahov medzi znalcami je vzájomné slušné, čestné, korektné a kolegiálne správanie sa, rešpektovanie odlišných názorov, prístupov a poskytovanie vzájomných odborných konzultácií.

2. Znalec nesmie ani z nedbanlivosti priamo, či nepriamo poškodzovať iných znalcov alebo ich záujmy.

3. Pokračovať vo vypracovaní znaleckého posudku začatého iným znalcom môže iba v prípade, keď sa presvedčí, že vzťah medzi klientom a predchádzajúcim znalcom je ukončený. V takomto prípade je povinný pôvodný znalec bezodkladne a bezvýhradne odovzdať všetky dokumenty, ktoré obdržal od klienta novému znalcovi.

4. Znalec je povinný uvádzať v posudku mená spoluautorov  a konzultantov posudku.

5. Znalec sa vyvaruje poškodzovaniu kolegov neprimeranými cenovými ponukami. Pokiaľ sa takýto prípad vyskytne, je povinnosťou člena AZCD, najmä pri dumpingovej cene, tieto skutočnosti oznámiť AZCD.

6. Vzájomné rozpory sú znalci povinní si riešiť prednostne vzájomnou dohodou, ak ju nie sú schopní dosiahnuť môžu požiadať AZCD o pomoc.

7. V prípade, ak má znalec vedomosť o porušení tohto kódexu iným znalcom, upozorní ho na túto skutočnosť a požiada ho o nápravu, ak sa tak nestane, oznámi tieto skutočnosti AZCD.

8. Znalec je povinný propagovať svoju činnosť predovšetkým kvalitnými výsledkami práce. Znalec nie je oprávnený pri svojej propagácii poškodzovať záujmy ostatných znalcov, používať nepresné, skresľujúce alebo zavádzajúce informácie.

 

Čl. 6 Vzťah ku AZCD

1. Znalec je povinný dodržiavať predpisy schválené AZCD.

2. Znalec je povinný dodržiavať uznesenia a iné rozhodnutia orgánov AZCD, pokiaľ mu boli oznámené. Uznesenie alebo iné rozhodnutie sa považuje za oznámené, ak bolo doručené znalcovi, alebo ak bolo publikované na webovom mieste AZCD.

3. Znalec je povinný prispievať na činnosť AZCD v súlade s jej stanovami.

4. Znalec je povinný oznámiť AZCD sídlo, jeho zmenu, kontaktné údaje a ich zmenu a zmenu svojho priezviska do 15 dní od termínu zmeny údajov.

5. Je vecou cti každého znalca osobne sa zúčastniť na zasadnutí Valného zhromaždenia AZCD. Ak sa jej nemôže zúčastniť, má právo písomne poveriť svojím zastúpením iného znalca.

6. Závažným porušením povinnosti znalca je najmä :

a) nesplnenie povinnosti stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom priamo súvisiacej so znaleckou činnosťou,

b) nesplnenie povinnosti znalca uvedenej v kódexe.

7. Znalec má právo na právnu a odbornú konzultáciu a pomoc pri spore s inou osobou, pokiaľ AZCD uznala oprávnenosť záujmu znalca.

8. Komora dodržiava právne povinnosti pri ochrane osobných údajov znalcov v súlade s platnými právnymi predpismi (GDPR) a nie je ich oprávnená poskytnúť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu znalca.

9. AZCD je povinná reagovať na písomné podnety svojho člena.

 

Čl. 7 Schválenie profesijného a etického kódexu znalca

1. Uvedený Kódex vychádza bol navrhnutý predsedníctvom Asociácie znalcov v cestnej doprave a bol schválený valným zhromaždením asociácie.

2. Kódex bol prerokovaný a schválený na rokovaní Predstavenstva AZCD dňa 20.05.2018.

3. Kódex nadobúda účinnosť dňa 20.05.2018.