Predmetom činnosti našej asociácie je v prvom rade starostlivosť o našich členov, vytváranie a zlepšovanie pracovného prostredia pre znaleckú činnosť  a spolupráca s ústavmi a inými znaleckými organizáciami. Naša asociácia zabezpečuje aj spoluprácu so zákazníkmi a verejnosťou sprostredkovaním kontaktov na našich členov a prostredníctvom odborných článkov. Zaoberáme sa konzultačnou a poradenskou činnosťou v oblasti cestnej dopravy ako aj spracovávaním znaleckých posudkov, odborných vyjadrení a stanovísk prostredníctvom našich členov.

Naša asociácia prešla radom zmien. V roku 2017 prevzalo vedenie asociácie nové vedenie, ktoré si za svojho predsedu zvolilo Ing. Vojtech Hóbora a za členov predstavenstva Ing. Tomáša Korbeľa, Ing. Mareka Vereba, Ing. Petra Jelačiča a Ing. Jána Lapčáka.

Do nového predsedníctva asociácie boli v roku 2023 na valnom zhromaždení 21.09.2023 zvolení nasledovní znalci:
Ing. Vojtech Hóbor, Ing. Tomáš Korbeľ, PhD.,  Ing. Ján Lapčák, Mgr. Ing. Jaroslav Olexa, Ing. Lukás Reištetter

V roku 2017 začal transformačný proces našej asociácie, nakoľko došlo k dohode s Ústavom súdneho inžinierstva v Žilina (USI), že vzdelávanie bude organizovať USI. Naša asociácia napriek tomu nestratila na dôležitosti a pracuje na novom profile svojej činnosti. Komunikujeme pravidelne s ministerstvom, spolupodielame sa na tvorbe programu školení a pripravujeme spoluprácu aj so zahraničnými znalcami, organizáciami a ústavmi. V roku 2017 sme boli partnerom viacerých akcií a naši členovia sa zúčastnili aj nárazových skúšok (Crash testov) organizovaných USI Brno v Českej republike.