Členské bolo Valným zhromaždením asociácie schválené na rok 2019 vo výške 40Euro. Členské sa platí bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet vedený v VUB banke: SK78 0200 0000 0000 6963 8432 a variabilný symbol je číslo znalca. Do poznámky prosím napíšte: Členské za rok 20XX.

 

Zaplatením členského poplatku dostáva náš člen prístup do členskej sekcie, kde sa budú uverejňovať výsledky crash testov, meraní a zaujímavé informácie použiteľné v znaleckej praxi. Súčasne poskytujeme našim členom priestor na zverejnenie kontaktného telefónu, emailu, odborov a kraju kde pôsobí. Na našej stránke je vyhľadávač pre verejnosť,  kde je možné znalca pre požadovaný odbor a miesto vyhľadať.

Našim členom poskytujem podporu a hájenie ich záujmov. Komunikujeme s ministerstvom pri konaniach voči našim členom a poskytujeme aj odborné poradenstvo a konzultácie. V roku 2019 pripravujeme transformáciu predmetu našej činnosti a radi by sme pre našich členov pripravili zvýhodnené ponuky na softvér používaný pri znaleckej činnosti. Komunikujeme s dodávateľmi meracej techniky, databáz a literatúry, ktorú by sme našim členom chceli poskytnúť za zvýhodnených podmienok.