Vážené kolegyne a kolegovia znalci z odboru Cestnej dopravy, verejnosť.

Už ste si položili, alebo vám položil niekto iný otázku, či ste znalcom Cestnej dopravy alebo Dopravy cestnej?

Ako je prirodzené pre všetko v našom okolí, aj v znaleckej činnosti prebehlo ešte v roku 2018 niekoľko zmien. Na rozdiel od bežných vecí v našom okolí, znalecká činnosť a jej podmienky sú upravené zákonmi a vyhláškami. Aj tu sa však nájdu rôzne „právne“ názory na zdanlivo jednoduchú a jasnú vec. Pri komunikácii s viacerými kolegami som zistil, že hlavne pri nadobudnutí účinnosti vyhlášky 228/2018 Z.z. dňa 01.08.2018, ktorou sa vykonáva Zákon 382/2004 Z. z. o znalcoch , tlmočníkoch a prekladateľoch vznikali pochybnosti či sú naše znalecké preukazy a pečiatky platné, nakoľko sa touto vyhláškou zmenil názov nášho odboru z Doprava cestná na Cestná doprava. Zdanlivo malá zmena však vyvolala rôzne právne interpretácie. Dnes po uplynutí viac ako jedného roka po nadobudnutí účinnosti Vyhlášky 228/2018 Z. z. sa znova objavili dotazy a spochybnenie kompetencie znalca s preukazom a pečiatkou so „starým“ názvom znaleckého odboru podať posudok v súlade s touto vyhláškou.

K tejto problematike som požiadal o stanovisko právnika ako aj Ministerstvo spravodlivosti SR, kde som komunikoval s JUDr. Jánom DANKOVĆÍKOM, riaditeľom odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti. Vyhláška 228/2018 Z.z. je platná od 01.08.2018 kde je v prílohe č.1 uvedený zoznam znaleckých odborov a odvetví. Pre náš odbor 03 00 00 je uvedený názov Cestná doprava, teda pôvodný názov Doprava cestná bol zmenený. Podľa §20 ods.2 vyhlášky 228/2018 Z.z. „Zmena názvov odborov a odvetví a zmena názvov odborov podľa jazykov je uvedená v prílohe č. 10. Identifikačné znaky znalcov nie sú zmenou názvov odborov a odvetví dotknuté.“  Inak povedané, preukazy znalcov a pečiatky nie je potrebné meniť a pôvodné identifikačné znaky znalcov aj so starým názvom odboru nás oprávňujú vykonať a podať platný znalecký úkon.

Od 01.09.2019 platí nova novela zákona 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch vedená pod číslom 221/2019 Z. z. Pri tejto novele nedošlo k výrazným zmenám a doplnený bol len § 5 ods.3 pojednávajúci o podmienkach zápisu znalcov do Zoznamu znalcov.

Verím že sa prvotné nejasnosti okolo týchto zmien už po roku platnosti vyhlášky vyjasnili a v prípade nejasností budete môcť použiť informácie z tohto článku

Tešíme sa na Vaše podnety a podporu.

Ing. Vojtech Hóbor, AZCD

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *