Dopravné nehody a poisťovne !!!

 

S účinnosťou od 1. júna 2010 vstupuje do platnosti Zákon č. 144/2010 Z.z., ktorým sa novelizuje Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a Zákon č 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla.

Nová povinnosť pre účastníkov dopravnej nehody

Nová právna úprava ukladá účastníkom „škodovej udalosti“ povinnosť vyplniť a podpísať tlačivo zavedené pre účely náhrady škody. Poisťovne majú podľa novej právnej úpravy povinnosť vydať svojim klientom tlačivo, a to tak po uzavretí poistnej zmluvy, ako aj kedykoľvek na požiadanie poistníka.

 

Čo je cieľom novej právnej úpravy

Cieľom novej právnej úpravy je zabezpečiť jednoduchší prístup osôb poškodených pri dopravných nehodách k náhrade škody. Doteraz, v prípade, že výsledkom dopravnej nehody bola iba drobná materiálna škoda, účastníci nehody si často vymenili iba základné informácie o sebe, príp. o vozidle alebo poisťovateľovi bez toho, aby urobili akékoľvek písomné vyhlásenie o priebehu nehody. V prípade, že osoba zodpovedná za škodu odmietla udalosť svojmu zodpovednostnému poisťovateľovi oznámiť, prípadne spochybnila tvrdenie poškodenej strany o priebehu nehody, nebol poškodený schopný svoj nárok na náhradu škodu preukázať.

 

Tlačivo Správa o nehode

Tlačivo je prepisovacie známe pod názvom Správa o nehode a možno ho nájsť aj na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov:

http://www.skp.sk/?lng=svk&MODULE=3&SECTION=202

Tlačivo zodpovedá modelu vytvorenému Európskou asociáciou poisťovní – Comité Européen des Assurances (CEA). Bolo vytvorené pre uplatnenie nárokov na náhradu škody pri všetkých dopravných nehodách. Slúži k zaznamenaniu skutkového stavu dopravnej nehody. Ak má aj druhý účastník nehody toto tlačivo, ale v inom jazyku, sú tieto tlačivá rovnaké. Účastník nehody si preto môže jeho obsah bod po bode na základe vlastného tlačiva preložiť. Body v tlačive sú jednotlivo očíslované.

 

Definícia pojmu škodová udalosť

Zákon rozlišuje udalosti v cestnej premávke, ktoré nastanú v priamej súvislosti s premávkou na:

– dopravné nehody

– škodové udalosti.

Škodová udalosť je udalosť v cestnej premávke, ktorá nenapĺňa podmienku definície dopravnej nehody. Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej

* sa usmrtí alebo zraní osoba,

* sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,

* uniknú nebezpečné veci alebo

* vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca 3990 €;

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak je :

* vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo

* sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení, alebo

* ak účastník škodovej udalosti nesplní jednu z nasledovných povinností:

** bezodkladne zastaviť vozidlo,

** preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti,

** poskytnúť údaje o poistení vozidla,

** zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a

** urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

 

Ako vyplniť Správu o nehode

1. Používajte len jednu sadu tlačív pre 2 zúčastnené vozidlá. Nie je dôležité, kto tlačivo dodá a vyplní. Rovnako nie je dôležité, ktorá poisťovňa tlačivo vydala. Použite prepisovacie pero a píšte tak, aby boli čitateľné aj kópie.

2. Pri vyplňovaní Správy o nehode dávajte pozor na nasledujúce upozornenie:

* otázky v bode 8 sa vzťahujú na Vaše doklady o poistení (číslo dokladu o poistení zodpovednosti, zelenej karty),

* otázky v bode 9 sa vzťahujú k Vášmu vodičskému preukazu,

* v bode 10 označte presne miesto stretu,

* v bode 12 označte krížikom ten variant (1-17), ktorý sa týka Vašej nehody a na konci uveďte počet Vami označených políčok,

* v bode 13 vyhotovte nákres nehody.

3. Nezabudnite uviesť prípadných svedkov nehody, ich mená a adresy, hlavne pokiaľ sa Váš názor odlišuje od ostatných účastníkov nehody.

4. Vyplnenú Správu o nehode podpíšte a nechajte ju podpísať aj druhému vodičovi.Kópiu odovzdajte druhému účastníkovi a originál si ponechajte Vy za účelom odovzdania Vášmu poisťovateľovi.

Po vyplnení tlačiva :

* ak je to možné vyhotovte foto miesta nehody a rozsahu poškodenia,

* pri oznámení nehody poisťovni nezabudnite uviesť, kde a kedy by mohlo byť vozidlo obhliadnuté odborníkom z poisťovne,

* tlačivo bezodkladne odovzdajte príslušnej poisťovni.

 

Odporúčanie Majte tlačivo vždy vo vozidle.

 

Dopravné nehody a peňaženka !!!

Pri dopravných nehodách dochádza ku škodám na majetku a na zdraví účastníkov nehody. Účatníci nehody cítia následky nehody čoraz viac na svojich peňaženkách.

Stalo sa skutočnosťou, že aj chodec, ktorý zaviní nehodu dostane o niekoľko mesiacov po nehode od poisťovne vymáhanie na náhradu škody spôsobenej na vozidle. Alebo vodič, ktorý spôsobí zranenia chodcovi, dostane vymáhanie od poisťovne na úhradu nákladov na liečenie.

Preto aj z finančných dôvodov je správne posúdenie priebehu a príčin nehody veľmi dôležité .

Prvý krok pre správne posúdenie vzniku a priebehu dopravnej nehody je presné zadokumentovanie stôp po dopravnej nehode.

Správne zadokumentovanie nehody :

Bezprostredne po nehode je veľmi dôležité presne zadokumentovať všetky skutočnosti, ktoré môžu pomôcť k objasneniu priebehu nehodového deja a určenia zavinenia. Sú to hlavne : konečné polohy vozidiel, alebo chodca, poškodenia vozidiel a zranenia, šmykové stopy, črepiny zo skla, svedkovia,….

Výborný spôsob je zadokumentovanie fotograficky, ale môže byť tiež náčrtok s mierami.

Presné zadokumentovanie stôp môže pri budúcich možných rozporoch nevyvrátiteľne preukázať skutočný vznik dopravnej nehody.

Príklad :

Dve vozidlá narazili do seba a odhodilo ich. Pomocou polohy miesta nárazu, konečných polôh vozidiel, pomocou posúdenia veľkosti a formy poškodenia vozidiel, pomocou šmykových stôp pred nárazom aj po náraze, pomocou posúdenia polohy odletených črepín a z ostatných ďalších veličín je možné veľmi presne určiť rýchlosť vozidiel, akou sa pohybovali v momente nárazu. Ďalšou analýzou je možné zistiť aj ďalšie skutočnosti, ktoré predchádzali vzniku dopravnej nehody.

Dopravné nehody spôsobené neznalosťou dopravných predpisov :

V praxi sa veľmi často stretávame s neznalosťou dopravných predpisov.

Príklad : Odbočovanie vľavo z hlavnej cesty.

Hlavne vodiči na vidieku často odbočujú z hlavnej cesty tak, že pri odbočovaní dajú smerovku a bez preverenia situácie za vozidlom odbočia vľavo. Zabúdajú na to, že pri odbočovaní nesmú ohroziť vozidlá, ktoré ich predchádzajú. Po nehode sa väčšinou vodiči priznajú, že vôbec nekontrolovali situáciu za vozidlom a vraj vozidlo idúce za nimi ich malo obísť vpravo. Pri drvivej väčšine takýchto nehôd sa analýzou zistí, že v čase, keď vozidlo idúce vpredu začalo odbočovať, tak už bolo predchádzané za ním idúcim vozidlom. To, či odbočujúce vozidlo malo v čase pred odbočovaním smerovku je menej podstatné ako to, v akej polohe sa nachádzali vozidlá bezprostredne v momente začatia odbočovania vpredu idúceho vozidla.

Ak z analýzy vyplynie, že v momente začatia vybočovania vpredu idúceho vozidla toto už bolo predchádzané za ním idúcim vozidlom, tak príčinou nehody je to, že odbočujúce vozidlo ohrozilo za ním idúce vozidlo.

Samozrejme toto platí, ak predchádzajúce vozidlo išlo povolenou rýchlosťou. Ak predchádzajúce vozidlo išlo vyššou, ako povolenou rýchlosťou, je možné, že sa analýzou zistí, že ak by išlo predchádzajúce vozidlo povolenou rýchlosťou, k nehode by nedošlo. Vtedy je pravdepodobné, že ide o spoluvinu obidvoch účastníkov na vzniku dopravnej nehody.

Dopravné nehody s chodcami

Dopravné nehody s chodcami patria medzi najčastejšie a najvážnejšie dopravné nehody.

Na jednej strane je tu vodič v aute, ktorému chodec temer nemôže ublížiť, na druhej strane je tu chodec, ktorý je proti autu temer bezbranný. Aj bez ohľadu na zákony je nevyhnutné tolerantné správenie sa obidvoch strán, inak dochádza k nehodám.

Na jednej strane môže byť vodič, ktorý jazdí neprimerane okolnostiam a na druhej strane tiež môže byť chodec, ktorý sa správa tak, že vodič nemá žiadnu šancu zabrániť nehode.

Na jednej strane je vodič, ktorý má svoje povinnosti zo zákona, ale netreba zabúdať, že aj chodec má povinnosti zo zákona.

Dopravné nehody a rýchlosť

Rýchlosť hrá významnú úlohu pri vzniku dopravných nehôd. Rýchlosť vozidla sa často vníma iba vo vzťahu k vodičovi, ktorý riadi rýchle vozidlo. Ešte významnejším prvkom sa stáva rýchlosť vozidla k ostatným účastníkom premávky. Teda nie je možné chápať rýchlosť iba k tomu, či vodič rýchleho vozidla dokáže zastaviť pred prekážkami, ktoré existujú, alebo, ktoré môžu vzniknúť, ale je potrebné sa na rýchlosť pozrieť aj z pohľadu iných účastníkov premávky, teda či ostatní účastníci premávky dokážu predvídať rýchle vozidlo. Tento problém vzniká napríklad v hustej premávke, keď sa účastník premávky rozhliadne do priestoru, odkiaľ prichádzajú vozidlá a vo vzdialenosti z ktorej by mohlo prísť vozidlo jazdiace povolenou nevidí žiadne vozidlo, potom sa vodič rozhliadne ešte do iných smerov a v tom zo smeru ktorý predtým kontroloval doslova priletí vozidlo jazdiace rýchlosťou podstatne vyššou ako je povolená rýchlosť v tomto mieste. A je tu nehoda. V kultúrnych krajinách na západ od našich hraníc má vodič, ktorý sa pri nehode pohyboval rýchlosťou aj málo vyššou ako je povolená, vždy aspoň spoluvinu. V našich krajinách to nie je vždy takto a rozhodovacie orgány majú k tomuto problému často iný názor. Napriek tomu znalec vypočíta rýchlosť vozidiel a výsledok výpočtu býva podkladom pre rozhodovanie polície a súdov.

Okrem výpočtov rýchlostí pomocou stôp sa často pristupuje aj k pomocným údajom. Takýmto pomocným údajom je tiež údaj tachometra a tachografu.

Pre zaujímavosť:

Viete o tom, že tachometer (tachograf) ukazuje vždy vyššiu rýchlosť ako sa v skutočnosti vozidlo pohybuje?

Vysvetlenie:

Tachometre sú časti vozidiel, ktorých parametre musia zodpovedať harmonizovaný predpisom OSN a EU (tu je linka na predpis). Napríklad tachometre pre dvojstopové vozidlá musia zobrazovať rýchlosť v intervale:

0 ≤ (V1 — V2) ≤ 0,1. V2 + 4 km/h

V1 – zobrazovaná rýchlosť

V2 – skutočná rýchlosť

Napríklad: ak tachometer zobrazil rýchlosť 60 km/h, vozidlo sa v skutočnosti mohlo pohybovať rýchlosťou 51-60 km/h. Ak tachometer zobrazuje rýchlosť 66km/h tak vozidlo sa v skutočnosti mohlo pohybovať rýchlosťou 57 – 66 km/h. Toto tvrdenie platí aj pre mechanické tachografy, pretože ich záznamová ihla je priamo mechanicky spojená s ručičkou tachometra.

Prihláste sa, aby ste videli obsah pre registrovaných používateľov.


No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *